TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Ole Andre Bråten 

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjon- og lederrådgiver, foredragsholder og fasilitator for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Han leverer tjenester og rådgir innen sikkerhet, arbeids- og organisasjonspsykologi - innovasjon og teknologiutvikling.

Han har over 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Rådgivningserfaring fra eksempelvis politi- og justissektoren, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet og nasjonal sikkerhet, IT, media, sport, bank / finans, transport, energi, prosessindustri, telekom, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han har tidligere arbeidet for FN, NATO og 10 år i norsk justissektor.

Ole Andre Bråten er også en mye benyttet foredragholder, kurs og seminarleder som benyttes både til lukkede bedriftsinterne arrangementer og ved konferanser - nasjonalt og internasjonalt. Bråten er videre en erfaren workshopleder for ledergrupper og virksomhetskritiske team - samt leverer krisetrening på alle virksomhetsnivå. 

Han sin spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi fra Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han har  videre spesialkompetanse innen kognitiv psykologi, politipsykologi, operativ psykologi, vitne- og avhørspsykologi, forhandlingspsykologi mv. 

Bråten er medlem av Organisasjonspsykologisk nettverk i regi av Norsk Psykologforening og er assossiert medlem av American Psychological Association (APA). Faglitterær forfatter og underviser jevnlig - samt bidrar som sensor innen sine ekspertområder. Han har eksempelvis forelest ved Handelshøgskolen BI, NTNU, Norges Arktiske Universitet, Institutt for Journalistikk, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sør-ØstNorge, Oslo Met mv.

Ole Andre Bråten er faglitterær forfatter og en mye benyttet ekspert i fag og rikspresse. Hans siste fagbok "Håndbok i krisehåndtering" fokuserer på langvarige kriser. Det er en oppdatering av den anerkjente fagboken som først ble publisert i 2013. Som forfatter har han også engasjert seg innen sikkerhet for eksponerte sektorer - herunder innføring i sikkerhet for ansatte innen oppvekst- og utdanningssektoren, samt innen helse- og sosialsektoren. Han har også skrevet håndbok i risikovurdering og beslutningstaking for ansatte i justissektoren. 

Bråten leder en rekke innovasjonsprosjekter for å bidra til et tryggere samfunn. Han har variert erfaring fra start-ups, både som del av tverrfaglig oppstartsteam og som spesialrådgiver for teknologiselskap i vekstfasen.  

Han startet under pandemien Norges første podcast om krisehåndtering - og driver kunnskapsformidling gjennom dagsaktuelle flater som webinar og e-læring. Han har utviklet flere nasjonale digitale kompetanseprogram. Ole Andre Bråten er en mye benyttet ekspert innen fag og rikspresse. 

Aktuelle publikasjoner