TILBAKEMELDING INNEN 48 TIMER

Sikkerhet for organisasjoner

Sikkerhet i organisasjoner er et fagområde som dekker både tekniske og menneskelige aspekter av å beskytte bedriften og dets ansatte. Med økt digitalisering og globalisering har trusler mot organisasjoner blitt mer komplekse, noe som har vist viktigheten av en helhetlig tilnærming for å sikre både fysiske og digitale aspekter.

Først og fremst er det viktig å ha en god sikkerhetsplan for å beskytte organisasjonen mot fysiske trusler. Dette inkluderer å ha et godt system for adgangskontroll, å ha rutiner for å håndtere uønskede besøkende og å ha et beredskapsplan for å håndtere ulike situasjoner som brann, naturkatastrofer og andre krisesituasjoner. Vold og trusler mot ansatte er et annet alvorlig - og økende problem som kan ha store konsekvenser for både den enkelte ansatte og for hele organisasjonen. En god plan for å håndtere vold og trusler mot ansatte bør inkludere flere ulike tiltak, fra risikokartlegging til øvelse, trening og oppfølging. Bråten har engasjert seg i temaet i en årrekke. Hans praksisnære fagbøker innen forebygging av arbeidsrelatert vold har vært pensum på høgskole og universitetsnivå for justissektoren, helse- og sosial - samt innen oppvekst- og utdanning.  

Digitale trusler er et annet område med økt fokus. Bråten bistår utsatte virksomheter med å kartlegge deres sikkerhetskultur og har vært benyttet som foredragsholder innen digital sikkerhet av toneangivende aktører som Norsk Senter for Informasjonssikring (NORSIS), Dataforeningen, ISACA mv. Opplæring av ansatte i å detektere og forebygge påvirkningsforsøk er en annen sentral del av arbeidet med å forebygge sikkerhetshendelser og digitale trusler.

I tillegg til fysisk og virtuell sikkerhet er en annen viktig komponent å ha et godt system for arbeidsmiljø. Dette inkluderer å ha rutiner for å håndtere og forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer, å ha et godt system for å håndtere og rapportere ulykker, og å ha et godt system for å håndtere psykososiale arbeidsmiljøutfordringer. Her er det eksempelvis avgjørende med gode systemer for varsling om kritikkverdige forhold for å kunne sikre virksomhetens ansatte. 

Ole Andre Bråten har utviklet systemer for sikkerhet i norske organisasjoner siden 2010 - et arbeid som fortsetter med uforminsket kraft. Sikkerhet er ikke lenger et tema for sikkerhetsansvarlig i virksomheten. Det er et fokus på alle nivå.